Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Jak wyłączyć cookies?
AKCEPTUJĘ
Konto naszego Oddziału, na które można wpłacać składki członkowskie     mBank     Nr 39 1140 1010 0000 3533 4800 1009.


Jesteś naszym
counter
gościem


Ciekawe strony
pzkzg

pzkbpk

www.pk-ukf.org.pl

www.spdxc.org

pga-zawody

los-sotkania

radio reaktywacja

www.qrz.com

www.om3kii.sk

www.sn0hq.org.pl/

www.pkrvg.org/

www.aprs.pl/

www.amsat.org

www.rbi.ampr.org

 Regulamin Zawodów na Kluczach Sztorcowych 2018.pdf  

 

REGULAMIN

OGóLNOPOLSKICH ZAWODóW KRóTKOFALARSKICH

NA KLUCZACH SZTORCOWYCH

         „Straight Key Contest

 

 

1. Cel zawodów:

 

Zawody organizowane są z myślą o miłośnikach posługiwania się kluczem
    sztorcowym. Chcielibyśmy, żeby przez udział w tych zawodach mieli okazję pokazać swoje
    operatorskie umiejętności i wspólnie z młodszymi kolegami świetnie się bawili. Serdecznie
    zapraszamy także młodszych nadawców, dla których mogą to być ciekawe i odmienne od
    innych zawodów.

 

2. Organizatorzy zawodów:

Łódzki Oddział Terenowy OT-15 PZK ,

 

3. Patronat medialny:

Redakcja Miesięcznika Świat Radio

 

4. Termin zawodów:

Za termin zawodów uważa się każdy drugi piątek września w godzinach 17.00 do 19.00 UTC

 Obowiązuje 5-minutowe QRT przed i po zawodach.

 

5. Pasma i emisje:

Pasmo 80m (tylko emisja CW i wyłącznie praca za pomocą klucza sztorcowego) zgodnie z BAND-PLANEM (3,520-3,560 MHz)

 

6. Wywołanie w zawodach: „CQ TEST SP”

 

7. Uczestnicy:

Za uczestnika uważa się licencjonowane radiostacje amatorskie nadawcze indywidualne oraz klubowe zarówno polskie jak i zagraniczne, których operatorzy podczas zawodów :

  •  pracują emisja CW za pomocą klucza sztorcowego
  •   nie przekraczają mocy wyjściowej do anteny powyżej 100W
  •   w danej chwili emitują tylko jeden sygnał.

 

Nie dopuszcza się używania więcej niż jednego, WŁASNEGO znaku wywoławczego, mimo, że stacja indywidualna lub klubowa, posiadają ważne pozwolenia na znak podstawowy lub okolicznościowy.

 

8. Raporty i grupy kontrolne:

Indywidualni uczestnicy zawodów wymieniają grupy kontrolne złożone z raportu RST i wieku operatora

Stacje klubowe podają raport RST i ilość lat od wydania licencji dla danego klubu,

 

Duplikaty czyli łączności powtórzone nie są punktowane, ale należy pozostawić je w logu.

Nie dopuszcza się zmiany lokalizacji stacji w trakcie trwania zawodów.

Łączności muszą być logowane w czasie wg standardu UTC.

Pamiętaj, aby w grupach kontrolnych nie mylić cyfry 0 (zero) z literą O (duże O).

 

9. Punktacja w zawodach:

Ilość punktów za łączność odpowiada nadanej przez korespondenta liczbie lat,
np. za łączność z operatorem w wieku pięćdziesięciu lat otrzymujemy 50 pkt.,
za QSO ze stacją klubową nadającą np. 59 34 otrzymuje się 34 pkt.

Mnożniki: prefiksy stacji, z którymi przeprowadzono łączności – np. SQ2, SP7, OK2, LY3
itp. – jak w zawodach CQ WW WPX Contest. Prefiks liczy się do mnożnika tylko
raz bez względu na to ile łączności ze stacjami o tym prefiksie przeprowadzono. Własny prefiks jest automatycznie zaliczany do mnożnika.

 


Uwaga!
Używanie kluczy elektronicznych lub nadawanie za pomocą komputera jest niedozwolone.

Stacje członków komisji nie będą klasyfikowane.

 

Wynikiem jest suma uzyskanych punktów za QSO x liczba zaliczonych prefiksów

 

W przypadku uzyskania jednakowej ilości zdobytych punktów, przez dwie lub więcej stacji, wyższe miejsce przyznaje się stacji z mniejszą ilością błędnych łączności. W następnej kolejności, będzie brane pod uwagę termin przesłania logu (dzień, dokładna godzina).

 

 

10. Klasyfikacja:

  •   A - Stacje SP QRP (do 5 W out)
  •   B - Stacje SP OPEN
  •   C - Stacje Zagraniczne QRP (do 5W out)
  •   D - Stacje Zagraniczne OPEN.
  •   CHECKLOG - log tylko do kontroli (log nieklasyfikowany).

 

Uczestnik zawodów może być sklasyfikowany tylko w jednej kategorii.

   

11. Nie zalicza się łączności w przypadku:

×          nawiązanie łączności przed i po czasie trwania zawodów (QRT),

×          powtórzenia łączności (DUPE),

×          błędnie odebranie znaku korespondenta (CALL),

×          błędnie lub nieprawidłowo zapisanie grupy kontrolnej korespondenta (RPRT),

×          różnicy czasu w logach korespondentów przekraczającej 5 minuty,

×          braku logu korespondenta,

×          niezgodności pasma i emisji.

 

Stacje startujące w zawodach, muszą obowiązkowo wykonać co najmniej 5 QSO. W przypadku mniejszej liczby łączności, dziennik takiej stacji nie będzie brany pod uwagę, a łączności tej stacji nie będą dawały punktów stacji korespondenta.        

 

12. Wyróżnienia:

za zajęcie miejsc od I do III w poszczególnych grupach dyplomy,

 wszystkim uczestnikom zawodów, którzy nadeślą log w wymaganym terminie, przyznane będą do pobrania indywidualne elektroniczne (w formacie PDF) Certyfikaty Udziału,

 

13. Wysyłanie logów:

Wszystkie Dzienniki zawodów w postaci elektronicznej jako plik*.cbr (Cabrillo), wysyłane są do organizatora zawodów w ciągu 7 dni po zakończeniu zawodów poprzez PLATFORME https://logsp.pzk.org.pl/index.php

Dopuszcza się przesyłanie  logów w postaci papierowej na adres:

OT PZK Łódź, skr. poczt. 442, 90-950 Łódź 1, Poland

Logi przesłane w postaci papierowej będą przepisane przez organizatora do postaci pliku Cabrillo i rozliczone poprzez PLATFORME LogSP

 

Zawody zostaną rozliczone automatycznie w ciągu 48 godzin po terminie przesyłania logów. Po tym czasie zostaną ogłoszone wyniki wstępne. Wyniki końcowe zostaną ogłoszone po kolejnych 48 godzinach.

 

14. Ewentualne reklamacje mogą dotyczyć tylko niezgodności w obliczeniu punktów (nie mogą dotyczyć błędów operatorskich zawartych w przesłanych logach) i są przyjmowane na adres: zawody@pgk.net.pl w ciągu 2 dni od chwili publikacji wstępnych wyników. Po tym okresie opublikowane wyniki zawodów uznaje się za oficjalne i nie podlegają zaskarżeniu.

 

Decyzje Komisji są ostateczne.

 

Komisja w składzie:

Przewodniczący: Piotr SP7SZK

Członek komisji: Radek SP7WRC

Członek komisji: Zbyszek SP7MTU
Nasi sponsorzy
pzkzg

www.pk-ukf.org.pl

pzkzg

pzkzg

pzkzg

pzkzg


Nowości Świata Radio
Content managed by Etomite CMS
Valid XHTML 1.0 Transitional