Konto naszego Oddziału, na które można wpłacać składki członkowskie     mBank     Nr 39 1140 1010 0000 3533 4800 1009.


Jesteś naszym
counter
gościem


Ciekawe strony
pzkzg

www.pk-uk.pl

www.spdxc.org

pga-zawody

los-sotkania

radio reaktywacja

www.qrz.com

www.om3kii.sk

www.sn0hq.org.pl/

www.pkrvg.org/

www.aprs.pl/

www.amsat.org

www.rbi.ampr.org

 Regulamin Zawodów na Kluczach Sztorcowych.pdf

 PZK OT-15 Straight Key Contest_rules.pdf  

 

REGULAMIN

OGÓLNOPOLSKICH ZAWODÓW KRÓTKOFALARSKICH

NA KLUCZACH SZTORCOWYCH

         „Straight Key Contest

 

 

1. Cel zawodów:

Zawody organizowane są z myślą o miłośnikach posługiwania się kluczem
    sztorcowym. Chcielibyśmy, żeby przez udział w tych zawodach mieli okazję pokazać swoje
    operatorskie umiejętności i wspólnie z młodszymi kolegami świetnie się bawili. Serdecznie
    zapraszamy także młodszych nadawców, dla których mogą to być ciekawe i odmienne od
    innych zawodów.


2. Organizatorzy zawodów:

 • Łódzki Oddział Terenowy OT-15 PZK ,

 

3. Patronat medialny:

 • Redakcja Miesięcznika Świat Radio

 

4. Termin zawodów:

 • Zawody odbywają się w każdy drugi piątek września w godzinach od 17.00 do 19.00 UTC

 Obowiązuje 5-minutowe QRT przed i po zawodach.

 

5. Pasma i emisje:

Pasmo 80m (tylko emisja CW i wyłącznie praca za pomocą klucza sztorcowego) zgodnie z BAND-PLANEM (3,520-3,560 MHz)

 

6. Wywołanie w zawodach: „CQ TEST SP”

 

7. Uczestnicy:

Za uczestnika uważa się licencjonowane radiostacje amatorskie nadawcze indywidualne oraz klubowe zarówno polskie jak i zagraniczne, których operatorzy podczas zawodów :

 •  pracują emisja CW za pomocą klucza sztorcowego
 •  nie przekraczają mocy wyjściowej do anteny powyżej 100W
 •  w danej chwili emitują tylko jeden sygnał.

 

Nie dopuszcza się używania więcej niż jednego, WŁASNEGO znaku wywoławczego, mimo, że stacja indywidualna lub klubowa, posiadają ważne pozwolenia na znak podstawowy lub okolicznościowy.

 

8. Raporty i grupy kontrolne:

 • Indywidualni uczestnicy zawodów wymieniają grupy kontrolne złożone z raportu RST i wieku operatora
 • Stacje klubowe podają raport RST i ilość lat od wydania licencji dla danego klubu,

 

Duplikaty czyli łączności powtórzone nie są punktowane, ale należy pozostawić je w logu.

Nie dopuszcza się zmiany lokalizacji stacji w trakcie trwania zawodów.

Łączności muszą być logowane w czasie wg standardu UTC.

Pamiętaj, aby w grupach kontrolnych nie mylić cyfry 0 (zero) z literą O (duże O).

 

9. Punktacja w zawodach:


 • Ilość punktów za łączność odpowiada nadanej przez korespondenta liczbie lat, np. za łączność z operatorem w wieku pięćdziesięciu lat otrzymujemy 50 pkt., za QSO ze stacją klubową nadającą np. 59 34 otrzymuje się 34 pkt.
 • Mnożniki: prefiksy stacji, z którymi przeprowadzono łączności – np. SQ2, SP7, OK2, LY3 itp. – jak w zawodach CQ WW WPX Contest. Prefiks liczy się do mnożnika tylko raz bez względu na to ile łączności ze stacjami o tym prefiksie przeprowadzono. Własny prefiks jest automatycznie zaliczany do mnożnika.

 


Uwaga!
Używanie kluczy elektronicznych lub nadawanie za pomocą komputera jest niedozwolone.

Stacje członków komisji nie będą klasyfikowane.

 

Wynikiem jest suma uzyskanych punktów za QSO x liczba zaliczonych prefiksów

 

W przypadku uzyskania jednakowej ilości zdobytych punktów, przez dwie lub więcej stacji, wyższe miejsce przyznaje się stacji z mniejszą ilością błędnych łączności. W następnej kolejności, będzie brane pod uwagę termin przesłania logu (dzień, dokładna godzina).

 

 

10. Klasyfikacja:

 •   A - Stacje SP QRP (do 5 W out)
 •   B - Stacje SP OPEN
 •   C - Stacje Zagraniczne QRP (do 5W out)
 •   D - Stacje Zagraniczne OPEN.
 •   CHECKLOG - log tylko do kontroli (log nieklasyfikowany).

 

Uczestnik zawodów może być sklasyfikowany tylko w jednej kategorii.

   

11. Nie zalicza się łączności w przypadku:

 • nawiązanie łączności przed i po czasie trwania zawodów (QRT),
 • powtórzenia łączności (DUPE),
 • błędnie odebranie znaku korespondenta (CALL),
 • błędnie lub nieprawidłowo zapisanie grupy kontrolnej korespondenta (RPRT),
 • różnicy czasu w logach korespondentów przekraczającej 5 minuty,
 • braku logu korespondenta,
 • niezgodności pasma i emisji.

 

12. Wyróżnienia:

 • za zajęcie miejsc od I do III w poszczególnych grupach dyplomy,
 •  wszystkim uczestnikom zawodów, którzy nadeślą log w wymaganym terminie, przyznane będą do pobrania indywidualne elektroniczne (w formacie PDF) Certyfikaty Udziału,

 

13. Wysyłanie logów:

    Wszystkie Dzienniki Zawodów w postaci elektronicznej jako plik*.cbr (Cabrillo 2.0),   muszą być wysyłane do organizatora w ciągu 7 dni po zakończeniu zawodów na adres zawody.cw@pgk.net.pl

 

Nazwa pliku Cabrillo musi się składać wyłącznie ze znaku stacji biorącej udział w zawodach.

Dopuszcza się przesyłanie  logów w postaci papierowej na adres:

OT PZK Łódź, skr. poczt. 442, 90-950 Łódź 1, Poland

Logi przesłane w postaci papierowej będą przepisane przez organizatora do postaci pliku Cabrillo i rozliczone.

 

Zawody zostaną rozliczone w przeciągu miesiąca po terminie przesyłania logów. Po tym czasie zostaną ogłoszone wyniki.

 

 

14. Ewentualne reklamacje mogą dotyczyć tylko niezgodności w obliczeniu punktów (nie mogą dotyczyć błędów operatorskich zawartych w przesłanych logach) i są przyjmowane na adres: zawody.cw@pgk.net.pl w ciągu 7 dni od chwili publikacji wstępnych wyników. Po tym okresie opublikowane wyniki zawodów uznaje się za oficjalne i nie podlegają zaskarżeniu.

 

Decyzje Komisji są ostateczne.

 

Komisja w składzie:

Przewodniczący: Piotr SP7SZK

Członek komisji: Radek SP7WRC

Członek komisji: Zbyszek SP7MTU

 

 

RULES OF THE POLISH-WIDE AMATEUR RADIO EVENT
WITH THE USE OF STRAIGHT KEYS

"Straight Key Contest"

 

1. Aim of the contest:

 

The contest is organised for lovers of the use of straight keys. We would like them, by participating in this contest, to have an opportunity to show their operator skills and to have a great time together with younger amateur radio friends. We also invite cordially younger fully licenced amateurs, for whom this contest
may be interesting and different from other ones.

 

2. Organiser of the contest:

 

 • Regional Department of the Polish Amateur Radio Union in Łódź (ŁOT PZK OT-15). 

 

3. Media patronage:

 

 • Editorial Board of the „World of the Radio” („Świat Radio”) Monthly Magazine.

 

4. Date of the contest:

 

 • The second Friday of September is considered as the date of the contest, from 17.00 to 19.00 UTC.

5-minutes QRT is obligatory before and after the contest.

 

5. Bands and modes:

 

The 80 m band (only the CW mode and only operation with the use of any straight key) in accordance
with the BAND-PLAN (3.520 - 3.560 MHz).

 

6. CQ-call in the contest: "CQ TEST SP"

 

7. Participants:

 

The participants are considered to be fully licenced individual and club amateur radio stations, both

Polish and foreign ones, whose operators:

 • operate on the CW mode – using any straight key, 
 • do not exceed 100 W of the output power put to the antenna, 
 • do transmit only one signal at a time.

 

It is not allowed to use more than one OWN call sign, even when an individual or a club station posesses valid licences for the primary and a special event call sign.

 

8. Reports and control groups:

 

 • the individual participants of the contest exchange control groups composed of the RST report and the age of the operator,
 • the club stations submit the RST report and the number of years from the issue of the license for a given club.

 

Duplicates – i.e. repeated contacts are not scored, but they must be left in the log.

It is not allowed to change the location of the station during the contest.

The contacts must be logged in the UTC time standard.

Be careful and do not confuse the number 0 (zero) with the letter O (capital O) in the control groups.

 

9. Scoring in the contest:

 

 • The number of points for a contact corresponds to the age submitted by the correspondent, e.g. for a contact with the operator at the age of fifty – you are scored 50 points, for a QSO with a club station submitting e.g. 59 34 – you are scored 34 points.
 • The multipliers: the prefixes of the stations with which the contacts were made - e.g. SQ2, SP7, OK2, LY3 etc. – as in the CQ WW WPX Contest. Any prefix is counted as a multiplier only once, no matter how many contacts with the stations with a particular prefix were made. Your own prefix is automatically counted as a multiplier.

 

Attention!

The use of electronic keys or transmission by means of computers is not permitted.

 

The stations of the Contest Committee members will not be classified.

 

The result is: the sum of the points obtained for the QSOs x the number of the collected prefixes. In case of obtaining the same number of points scored by two or more stations – a higher place is awarded to the station whose number of contacts with errors is smaller. In the next step, the date of submission of the log will be taken into account (the day, the exact time).

 

10. Classification:

 

 • A – SP QRP stations (up to 5 W out),
 • B – SP stations OPEN,
 • C – QRP Foreign Stations (up to 5W out),
 • D – Foreign Stations OPEN,
 • CHECKLOG – the log only for control (the log is unclassified).

 

Any participant of the contest can be classified only in one category.

 

11. Contacts are not accepted as valid in case of:

 

 • establishing of a contact before and after the duration of the contest (QRT),
 • duplication of a contact (DUPE),
 • the call sign of a correspondent received incorrectly (CALL),
 • the control group of a correspondent received incorrectly or with errors (RPRT),
 • difference of the time in the logs of correspondents exceeding 5 minutes,
 • missing log of a correspondent,
 • discrepancies referring to the band and the mode.

 

12. Awards:

 

 • awards – for taking from the 1st to the 3rd places in the particular groups,
 • electronic Certificates of Participation (in the PDF format) will be issued and available to be downloaded individually for all participants of the contest who did send their logs in due time.

 

13. Submission of the logs:

All logs from the contest in electronic form as a *.cbr (Cabrillo 2.0) file are to be submitted to the organiser of the contest within 7 days after the end of the contest to the following e-mail address: zawody.cw@pgk.net.pl

 

The name of the Cabrillo file must be composed only of the call sign of the station taking part in the contest.

It is allowed to post logs in paper form to the following address:

OT PZK Łódź, skr. poczt. 442, 90-950 Łódź 1, Poland

 

The logs submitted in paper form will be transferred manually by the organiser into a Cabrillo file and processed.

 

The contest will be fully processed 30 days after the deadline for the submission of logs.
After this time, the final results will be announced.

 

 

14. Complaints

 

Any potential complaints may only refer to discrepancies in the calculation of points (they cannot relate to the errors of operators included in the submitted logs), and are collected at: zawody.cw@pgk.net.pl  within 7 days since the publication of the preliminary results. After this period, the announced results of the contest are considered to be official and they are not subject to appeal.

 

The decisions of the Contest Committee are final.

 

The Contest Committee is composed of the following Members:

 

Chairman: Piotr SP7SZK

Committee Member: Radek SP7WRC

Committee Member: Zbyszek SP7MTU 

Translation: Paweł Zakrzewski, SP7TEV

 

Content managed by Etomite CMS
Valid XHTML 1.0 Transitional